EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


86. Život v zahradě Eden

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

86. Život v zahradě Eden

AH 539 Obnovený ráj - Zahrada Eden zůstala na světě ještě dlouho po tom, co byl člověk vypovězen z jejího nádherného prostředí. Padlé lidstvo mělo ještě dlouho hledět na nevinný domov a jen hlídající andělé bránili vstup do něj. U střežené brány se zjevovala Boží sláva.

Sem chodil Adam se svými syny obětovat Hospodinu. Zde obnovoval své sliby poslušnosti zákona, pro jehož přestoupení byl vyhnán z ráje. Když se záplava nepravosti rozšířila po celé zemi a lidská bezbožnost přivodila zničení potopou, ruka, která vštípila Eden, jej vzala ze země. Ale v poslední proměně, až „bude nová země a nová nebesa“, bude ráj obnoven a vyzdoben ještě nádherněji, než byl na počátku.

Ti, kteří ostříhají přikázání Boží, budou pod stromem života vdechovat nesmrtelnou sílu. Obyvatelé bezhříšných světů budou po celé nekonečné věky se zalíbením hledět na zahradu, vzor dokonalého díla Božího stvoření, které nebylo dotčeno kletbou - je to ukázka toho, jaká mohla být celá země, kdyby člověk plnil slavný plán Stvořitele. - PP 62

Svět získá zpět Boží přízeň a tím se vyvrcholí velký plán vykoupení. Vše, co bylo hříchem ztraceno, bude obnoveno. Nebude vykoupen pouze člověk, ale i země, která se stane trvalým sídlem poslušných. Satan po šest tisíc let usiloval o to, aby zemi dobyl. AH 540 Nyní se naplní původní Boží plán při stvoření. „Svatí Nejvyššího ujmou se království a vládnout jím budou na věky věků.“ - PP 342

Vysvobození vykoupeného vlastnictví - Až se země stane trvalým domovem vykoupených, splní se Boží úmysl při stvoření světa. „Spravedliví dědičně obdrží zemi a bydliti na ní budou věčně.“ Nastala doba, po níž svatí mužové toužili od chvíle, kdy plamenný meč vyhnal první dvojici z ráje - doba vys-

169
AH 540-542

vobození vykoupeného vlastnictví. Velkým plánem vykoupení byla znovu dobytá země, která byla původně dána člověku, který ji zradil do rukou satana, dlouhodobého nepřítele. - ST 29. 12. 1909

Po druhé bude navráceno vše, co Adam ztratil. Prorok praví: „Ó, věži bravná, pevnosti dcery Sionské, k tobě navrátí se panství první“. Pavel poukazuje na „vysvobození vykoupeného vlastnictví.“

Bůh učinil zemi, aby byla domovem pro svaté, šťastné bytosti. Tento úmysl se naplní, až země bude obnovena mocí Boží a zbavena hříchu a starosti. Pak se stane věčným domovem vykoupených. - RH 22. 10. 1908

Adam se vrátí do svého rajského domova - Když byl Adam vypovězen z ráje, měl na zemi smutný život. Každý vadnoucí lístek, každá oběť, každá poskvrna krásné tvářnosti přírody i na lidské čistotě připomínala mu vždy znovu jeho hřích. Měl strašné výčitky svědomí, když viděl kolem sebe nepravost a když se mu na jeho výstrahy dostalo odpovědi, že satan je sám příčinou hříchu. Nesl takřka tisíc let trpělivě a pokorně trest za své přestoupení. AH 541 Litoval upřímně svého hříchu, důvěřoval v zásluhy zaslíbeného Vykupitele a zemřel v naději na vzkříšení. Syn Boží napravil poklesek a pád člověka. A nyní se Adamovi skrze dílo smíření dostává zpět jeho původní panství.

V nevýslovné radosti hledí na stromy, kterým se kdysi obdivoval - stromy, jejichž ovoce za dnů nevinnosti a radosti sám česal. Vidí hrozny, které vlastnoručně pěstoval, květiny, o které se tak rád staral. Počíná chápat, že je to skutečnost. Vidí, že je to skutečně obnovený ráj, ovšem mnohem krásnější než ten, z kterého byl vypovězen. Spasitel ho vede ke stromu života, trhá nádherné ovoce a nabízí mu je.

Adam se rozhlíží a vidí kolem sebe velkou rodinu vykoupených. Pak klade svou korunu k Ježíšovým nohám, padá Mu do náruče a objímá svého Vykupitele. Dotýká se rukou zlaté harfy, a celým nebem se rozléhá vítězná píseň: Hoden, hoden je Beránek, který byl zabit a opět žije.

Adamova rodina se připojuje, klaní se Spasiteli a vrhá své koruny k Jeho nohám. Svědky tohoto spojení jsou andělé, kteří plakali při Adamově pádu a radovali se, když Ježíš po svém nanebevstoupení vstoupil na nebesa a otevřel hrob všem, kteří by uvěřili v Jeho jméno. Nyní vidí naplnění plánu vykoupení a připojují se ke chvalozpěvu. - GC 647-648

Příbytky připravené pro pozemské poutníky - Mnozí se snaží zduchovnit skutečnost, která nám poukazuje na budoucí dědictví jako na náš domov z obavy, aby se to snad nejevilo příliš hmotné. Kristus AH 542 ujistil své učedníky, že jim šel v domě Otce svého připravit příbytky. Ti, kteří přijímají Slovo Boží, nezůstanou na pochybách o nebeských příbytcích. Lidé nemohou nikterak vylíčit odměnu spravedlivých. To pochopí jen očití svědkové. Omezená mysl nemůže pochopit slávu Božího ráje.

Bible nazývá dědictví vykoupených zemí, kde nebeský Pastýř vede své stádce k živým vodám. Strom života vydává každý měsíc své ovoce a listí stromu slouží národům. Jsou tam bystře tekoucí řeky, čisté jako křišťál a podél jejich břehů jsou košaté stromy, v jejichž stínu se budou procházet vykoupení Hospodinovi. Na rozsáhlých rovinách ční krásné pahorky a vrcholky mohutných Božích hor; Na těchto nádherných nivách, u živých vod, nalezne domov lid Boží, který byl tak dlouho poutníkem a cizincem. - RH 22. 10. 1908

Pozemští poutníci budou mít domov. Pro spravedlivé jsou připravena roucha, koruna slávy a palma vítězství. Pak pochopíme vše, čemu jsme někdy v Božím vedení nerozuměli. Tehdy se objasní vše, co bylo tak spletité. Pochopíme tajemství milosti.

Tam, kde naše omezená mysl viděla jen zmatek a zrušené sliby, uvidíme nejkrásnější a nejdokonalejší soulad. Poznáme, že nekonečná láska nás provedla zdánlivě nejtvrdší zkušeností. Až poznáme něžnou péči Toho, který vše obrátí v náš prospěch, budeme se radovat nevýslovnou radostí a budeme uchváceni slávou….

170
AH 542-545

Toužíme po domově. Ten, který nás miloval tak, že za nás zemřel, vystavěl nám město. AH 543 Nový Jeruzalém je místem odpočinku pro nás. V Božím městě nebude zármutek. Tam již nikdy neuslyšíme smutný pláč. Vzdech pošlapaných nadějí a pochovaných citů. Záhy změníme roucho smutku za roucho svatební s Kristem, brzy budeme svědky korunovace našeho krále. Ti, jejichž život je ukryt s Kristem, kteří na tomto světě bojují dobrý boj víry, budou v království Božím zářit slávou svého Vykupitele. - 9T 286-287

Přednosti vykoupených - Nebesa jsou překrásným místem. Toužím po tom, abych tam byla a abych viděla svého milovaného Ježíše, který dal za mne svůj život, abych byla proměněna v Jeho slavný obraz. Ach, kéž bych dovedla vystihnout slávu nádherného budoucího domova! Dychtím po živé vodě. Obveselující město Boží. Pán mi ukázal světy. Dostala jsem křídla a anděl mne vyvedl z města na krásné, slavné místo. Byla tam jasně zelená tráva a ptáčkové zpívali své trylky. Obyvatelé zde byli různé velikosti, byli ušlechtilí, majestátní a krásní. Odráželi Ježíšův obraz a jejich obličej zářil svatou radostí a potvrzoval, jak je to svobodné a šťastné místo. Zeptala jsem se jednoho z nich, proč jsou hezčí než lidé na zemi. Odpověděl: „Byli jsme přísně poslušní Božích přikázání a nepadli jsme v neposlušnosti jako lidé na zemi.“ Prosila jsem provázejícího anděla, abych tam mohla zůstat. Nemohla jsem snést pomyšlení, že se musím vrátit zpět na temný svět. Anděl mi řekl: „Musíš se vrátit. Budeš-li však věrná, budeš smět se 144.000 navštívit všechny světy a budeš si moci prohlédnout Boží dílo.“

AH 544 Spojení nebeské a pozemské rodiny - Potom vykoupení „poznají, jak jsou sami poznáni“. Láska a soucit, jež Bůh vštípil do srdce, nalezne tam nejupřímnější a nejkrásnější uplatnění. Čisté společenství se svatými bytostmi, harmonický společenský život s anděly a věrnými všech věků, kteří umyli svá roucha a zbílili je v krvi Beránka, posvátné pouto dělící „celou rodinu na nebi i na zemi“ - to vše přispěje ke štěstí vykoupených. - GC 677

Národy vykoupených budou mít jedině zákon nebes. Všichni budou tvořit šťastnou, sloučenou rodinu, přioděnou rouchem chvály a díkůvzdání. Do toho budou prozpěvovat hvězdy jitřní a synové Boží budou jásat radostí. Bůh prohlásí společně s Kristem: „Nebude již více hříchu ani smrti.“ - PK 732-733

Od oné radostné chvíle, kdy Kristus vstoupil na nebesa, zaznívá nám, obyvatelům země, ozvěna Kristových předivných slov: Vstupuji k Otci svému a k Otci vašemu, a Bohu svému a Bohu vašemu.“ Rodina nebeská a rodina zemská tvoří jeden celek. Náš Pán vystoupil na nebesa pro nás, a pro nás i žije. „Kterýž mocen je do krajnosti spasit ty, kdož přistupují skrze něho k Bohu a je vždy hotov orodovat za ně.“ - DA 835

Zaslíbení se plní sice pomalu, ale jistě - Již dlouho čekáme na návrat našeho Spasitele. Ale zaslíbení neztratilo nic na své platnosti. Záhy budeme v zaslíbeném domově. Pak nás Ježíš povede kolem živých vod, tekoucích od trůnu Božího a vysvětlí nám, jak nás na zemi vedl temnými zkušenostmi, abychom měli dokonalou povahu. AH 545 Tam uvidíme nezastřené krásy obnovené zahrady Páně - Eden. Vrhneme Spasiteli k nohám koruny, které nám vložil na hlavy, sáhneme do strun zlatých harf a naplníme celá nebesa chvalozpěvem Tomu, který sedí na trůnu. - 8T 254

Nechť nám vše, co je na této zemi krásného, připomíná křišťálovou řeku a zelená pole, pohybující se větve stromů a živé studnice vod, zářivé město a bíle oděné zpěváky v našem nebeském domově - je to krásný svět, že jej žádný umělec nemůže vykreslit, žádný člověk vylíčit. „Co oko nevidělo….“ - RH 11. 7. 1882

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy