EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


70. Vlídnost – veselost

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

70. Vlídnost – veselost

AH 430 Pravý křesťan je vždy radostný - Nedopusťte, aby vás trampoty a starosti všedního života naplnily mrzutostí. Nemračte se! Nezařídíte-li se podle této rady, bude vás stále něco trápit. Život je takový, jaký si ho učiníme, a každý najde to, co hledá. Hledáme-li zármutek a trampoty, zveličujeme-li rádi drobné nesnáze, najdeme jich dost, jak k přemýšlení, tak k rozhovorům. Ale díváme-li se na život ze světlé stránky, najdeme toho dost, co nás obveselí a obšťastní. Rozdáváme-li úsměvy, vrátí se nám. Mluvíme-li příjemně a laskavě, dočkáme se téže odvety.

Jsou-li křesťané zamračení a stísnění, jakoby měli dojem, že jsou opuštění, jsou špatnou reklamou náboženství. Někdy vzniká myšlenka, že veselá tvář se nehodí k důstojnému křesťanskému charakteru. Je to však omyl. V nebesích je samá radost. Nahromadíme-li si v duši radost nebes a vyjádříme ji podle možnosti ve slovech a v chování, bude se to našemu nebeskému Otci líbit víc, než kdybychom byli zarmoucení a smutní.

Každý se má snažit být radostný a nehloubat o starostech a trampotách. Mnozí, nejen že si sami v tomto směru škodí, ale obětují smutným představám i zdraví a štěstí. Kolem nich jsou věci, které se jim nelíbí, a jejich tvář je samá vráska. AH 431 To vyjadřuje nespokojenost více než slova. Tyto depresivní city škodí velmi jejich zdraví, neboť ztěžují zažívání; zármutek a úzkost nemůže odstranit ani jediné zlo, může však natropit mnoho škody. Avšak veselá mysl a naděje osvěcuje cestu jiným a „je životem těm, kteří je nalézají a zdravím kostem jejich.“ - ST 12. 2. 1885

E.G.Whiteová byla v nesnázích radostná - Roku 1867 byl bratr Jakub White postižen mrtvicí a léčil se jako pacient v Danswille. Jeho stav byl velmi vážný. Tamní lékař se domníval, že náboženství působí neblaze a vybízel své pacienty k tomu, aby se zúčastňovali různých zábav a rozptýlili se. Ošetřovatelky pozvaly sestru White na taneční zábavu, aby prý zapomněla na své starosti. Její slova jsou dostatečnou odpovědí: Vidíte mně někdy smutnou a zoufalou? Reptám snad? Moje víra mi to zapovídá. Kdo by to usuzoval, nechápe pravý ideál křesťanské povahy a služby. Pouze nedostatek pravého náboženství působí zármutek, zoufalství a smutek. Opravdoví křesťané se snaží napodobit Ježíše, neboť být křesťanem znamená být podoben Kristu. Je skutečně nutné, aby lidé měli správnou představu o životě a zvycích Ježíše Krista, aby se Jeho zásady uplatňovaly v nás, kteří Mu chceme být podobní.

Polovičatá služba, milování světa, milování sebe, láska k planým zábavám činí z člověka plachého, zbabělého služebníka. Následuje Krista z daleka. Upřímná, ochotná služba Ježíše vytváří radostné náboženství. Ti, kteří jdou těsně za Kristem, nejsou nikdy smutní. V Kristu je věčné světlo, pokoj a radost. Potřebujeme více Krista a méně světáctví, více Krista a méně sobectví. - MS 1 1867

AH 432 Choďte jako dítky světla - Bůh si nepřeje, abychom byli zarmoucení či netrpěliví, ani abychom byli lehkomyslní a povrchní. Satan se mistrně snaží zahnat lidi vždy do nějakého extrému. Bůh chce, abychom jako dítky světla byli radostní a šťastní, abychom zvěstovali ctnosti Toho, který nás povolal ze tmy v předivné světlo své. - Zpráva z Unijní konference v Austrálii, 1. 11. 1904

Získejme si lásku dětí - Rodiče, smějte se! Učitelé, smějte se rovněž! Máte-li v srdci žal, nenechte to znát ve tváři! Tam má být svit slunce, prýštící z milujícího, vděčného srdce. Zbavte se své strnulé důstojnosti, přizpůsobte se potřebám dětí a budou vás mít rády. Chcete-li jim do srdce vštípit náboženskou pravdu, musíte si jejich lásku získat. FE 68

Mějte vlídnou tvář a vlídný hlas! - Rodiče, buďte radostní! Nesmí to být radost povrchní a laciná, nýbrž vděčnost, poslušnost a poddanost nebeskému Otci. Podráždí-li vás něco, nesmíte projevit své ci-

135
AH 432-435

ty. Získávající láska má být jako hluboká voda, která ve styku s dětmi neustále protéká. Jsou to jehňátka Božího stádce. Přineste své maličké Kristu. Chtějí-li rodiče vychovat své děti, aby byly vlídné, nesmí je nikdy nevlídně přísnit! Zvykněte si být vždy laskaví a mluvit co nejpříjemnějším hlasem! Andělé Boží jsou vždy poblíž vašich maličkých. Vaše ostré, hlasité zvuky a mrzutost nejsou jejich uším příjemné. MS 126 1897

Matka má být radostná, spokojená a šťastná. Úsilí v tomto směru přinese hojnou odměnu tělesného zdaru a mravního charakteru v dětech. AH 433 Radostný duch přinese rodině štěstí a do značné míry zlepší i jejich zdraví. - MH 374

Odstraňte stíny a ulehčete břemena! - Dívejte se na vše v příjemném světle a snažte se odstranit stíny, které by jinak duši pohltily. Buďte soucitní! V domově má vládnout přívětivost, laskavost a láska. Tím vzroste záliba v náboženských úkonech a velké i malé povinnosti budete konat s lehkým srdcem. - ST 1. 8. 1898

Veselost, nikoli lehkomyslnost je křesťanská ctnost - I důstojný křesťan může být současně veselý a milý. Buďme veselí, nikoli však povrchní. Veselá mysl patří mezi křesťanské ctnosti. - 4T 62

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy