EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


64. Poctivost v zaměstnání (v práci)

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

64. Poctivost v zaměstnání (v práci)

AH 391 Bible je sborníkem zásad, kterými se máme řídit ve svém zaměstnání - Bible skýtá nutnou přípravu pro každou poctivou práci, pro všechna odvětví. Její zásady pilnosti, poctivosti, podnikavosti, střídmosti a čistoty jsou tajemstvím pravého úspěchu. Tato pravidla, obsažená v knize Přísloví, tvoří poklad praktické moudrosti. Kde najde podnikatel, zemědělec, řemeslník a vedoucí provozu lepší směrnice pro sebe, nebo pro své podřízené, než v radách moudrého muže:

„Vidíš člověka pilného v práci své? Státi bude před králi, nikoli před obyčejnými lidmi.“
„Každá práce je užitečná: ale planá řeč působí nedostatek.“
„Duše lenivá hyne a nemá nic.“
„Obžerství a opilství vede k chudobě: a lenost odívá člověka v hadry.“

Kolik lidí by nemuselo finančně ztroskotat a přijít na mizinu, kdyby dbali opakovaných a důležitých rad Písma:

122
AH 391-394

„Ten, kdo chce rychle zbohatnout, nebývá bez viny.“
„Rychlé získání majetku přijde nazmar; ale ten, kdo si vydělává prací, bude mít hojnost.“
„Získávání majetku pomocí jazyka lživého je marnost těch, kdož hledají smrti.“
„Dlužník je služebníkem toho, kdo mu půjčuje.“
Ten, kdo se zaručuje za cizince, pocítí bolest; ale ten, kdo nenávidí ručení, bezpečen bude.“ - Ed 135-136

AH 392 Osmé přikázání odsuzuje krádež a loupež. Vyžaduje zásadnost i v těch nejmenších podrobnostech životních záležitostí. Zapovídá předražování a žádá spravedlivé splacení dluhů a mzdy. - PP 309

Nepoctivost znehodnocuje mysl a charakter - Ten, kdo mluví lež anebo jedná podvodně, ztratí úctu sám před sebou. Snad si neuvědomuje, že ho Bůh vidí a zná veškeré jeho jednání, že svatí andělé uvažují o jeho pohnutkách a naslouchají jeho slovům, a že přijmou odměnu podle svých skutků. Ale i kdyby mohl své špatné počínání ukrýt před lidským a Božím zrakem, poskvrňuje jeho mysl a charakter již skutečnost, že on sám to ví. Jeden skutek povahu nezkazí, strhne však přehradu a člověk snadno podlehne dalšímu pokušení. Posléze si zvykne na zpronevěřování a nečestné jednání a nelze mu již důvěřovat. - 5T 396

Dopouštíme-li se však vůči lidem drobných projevů nepoctivosti, nebo snad většího podvodu, jednáme tak i s Bohem. Lidé, kteří setrvávají na cestě nečestnosti, pokračují v takovém životě tak dlouho, dokud neošidí sami sebe, neztratí nebesa a věčný život. Za nepatrný světský zisk obětují čest a náboženství. - RH 18. 8. 1888

Varuj se dluhu - Nejedna rodina je chudá proto, že okamžitě vydá peníze, jež dostane. - CS 269

Dbej, abys neupadl do dluhů a zařiď se podle toho. Ocitne-li se člověk v dluzích, je v satanově osidle.

Vydá-li člověk peníze dříve, než je vydělá, upadá do léčky. - Letter 1897

AH 393 Slova k člověku, který žil nad své příjmy - Nesmíš si dovolit finanční nesnáze. Skutečnost, že máš dluh, zeslabuje tvoji víru a zmalomyslňuje tě; již pouhé pomyšlení na to, tě zbavuje klidu. Musíš usměrnit svá vydání a snažit se napravit tuto povahovou chybu. Můžeš a musíš ovládat svůj sklon k nadměrnému vydávání peněz. - Letter 48 1888

Dílo Boží může utrpět - Svět má právo očekávat přísnou věrnost těch, kteří tvrdí, že jsou biblickými křesťany. Jakmile jeden člověk splácí liknavě své dluhy a povinnosti, hrozí celému našemu lidu, že bude považován za nespolehlivého. - 5T 179

Ti, kteří se vydávají za zbožné lidi, mají ozdobit své jednání. Nesmí dopustit, aby se lidé pro jejich nerozumné počínání posmívali i pravdě. „Žádnému nebývejte nic dlužni“, radí apoštol. - 5T 181-182

Rada zadluženému - Umiň si, že už nikdy neuděláš dluh. Raději si odřekni tisícero věcí, než aby ses zadlužil. Jelikož jsi to nečinil, upadl jsi do dluhů. Varuj se dluhů jako neštovic.

Slib vážně Pánu, že s jeho pomocí své dluhy splatíš a pak nebuď nikomu nic dlužen, i kdybys měl žít o suchém chlebu. Vždyť je to při nákupu tak snadné, koupit něco za pár korun. Dej pozor na korunky a bankovky se již postarají samy o sebe. Je to koruna tady a koruna tam a hned je z toho slušná částka. Zapři se alespoň po dobu, dokud máš dluhy. Neklesej na mysli a nevzdávej se. Zapři svou chuť a odřekni si různé libůstky, AH 394 šetři každou korunu a splať dluhy.

Zbav se jich co nejrychleji. Jakmile budeš zase svobodným člověkem, který není nikomu nic dlužen, dosáhneš velkého vítězství. - CS 257

Buď ohleduplný k nešťastným dlužníkům - Dostanou-li se někteří lidé do dluhů a skutečně nemohou dostát povinnostem, nenaléhej na ně, aby dělali něco, co je nad jejich síly. Musí mít vhodnou pří-

123
AH 394-397

ležitost, aby se zbavili svých dluhů, a nesmí se dostat do situace, kdy by se skutečně dluhů nikdy nezbavili. Snad se takové jednání vidí lidem oprávněné, není to však Boží milosrdenství a láska. - MS 46 1900

Nebezpečí extrémů - Někteří lidé jsou nerozumní a upadnou do zbytečných dluhů. Jiní jsou tak opatrní, až to má nádech nevěry. Využijeme-li příležitostí, můžeme někdy vložit prostředky do něčeho, co podpoří a vzdělá dílo Boží, a přesto zůstaneme věrni zásadám. - MS 20 1891

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy