EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


63. Veďme děti od útlého mládí k šetrnosti

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

63. Veďme děti od útlého mládí k šetrnosti

AH 386 Veďte je k jednoduchému životu - Rodiče mají vychovávat své děti tak, aby se naučily ovládat a zapírat. Musí jim neustále poukazovat na to, že jsou povinny řídit se Slovem Božím a sloužit svým životem Kristu. Mají vést své dítky tak, aby poznaly, že musí ve svém všedním životě uplatňovat zásady skromnosti a že se mají varovat nákladných šatů, drahých jídel, honosných domů a drahého nábytku. - RH 13. 11. 1894

Děti se mají v útlém věku naučit číst, počítat a zapisovat si svá drobná vydání. A mají v tom činit ustavičné pokroky. Ale především musí poznat, že počátkem moudrosti je bázeň Hospodinova. - CT 168-169

Mládež má brát ohled na finanční situaci v rodině - Mládež mívá mylné názory o použití peněz a je pak vystavena mnohému nebezpečí. Nedávejte mladým lidem tolik peněz, aby měly dojem, že mohou brát z nevyčerpatelného zdroje a uspokojovat veškeré své zdánlivé potřeby. Peníze musí být považovány za dar, který nám Bůh svěřil ke konání jeho díla, pro budování jeho království. Mladí lidé se musí naučit omezovat svá přání. - 6T 214-215

Nemějte mnoho potřeb, zvláště, jsou-li příjmy rodiny omezeny. Přizpůsobte se možnostem rodičů. AH 387 Pán ocení a pochválí vaše nezištné snažení. Buďte věrni v tom nejmenším. Nebudete pak v nebezpečí, že zanedbáte větší odpovědnosti. Slovo Boží prohlašuje: „Ten, kdo je věrný v mále, i ve mnoze věrný je.“ - MS 2 1903

Veďte je názorně - Mládež si obvykle neváží peněz, které získá snadno. Někteří získají peníze tvrdou prací a strádáním, jsou však na tom lépe, když vědí, jak k nim přišli, kolik stojí odívání a strava a kolik musí mít na domek.

Děti si také mohou něco vydělat a mohou i přispívat dary díkůvzdání Pánu, který za ně dal svůj život. Musí být vedeny k poznání, že vydělané peníze nemohou ve své zkušenosti utrácet samy, nýbrž že mají jednat rozumně a přinášet dary na misijní účely. Nemají se spokojit s tím, že jim tatínek či maminka dají na dárek do pokladny; vždyť to vlastně nejsou jejich peníze. Mají si říci: „Copak mám darovat to, co mě nic nestojí?“ - Letter 11 1888

Někdy pomáhají rodiče nemoudře svým dětem. Ti, kteří se během studií propracovávají samy, váží si výhod mnohem více, než ti, kteří jsou dostatečně zásobováni penězi, a neznají jejich cenu. Nenosme své děti tak dlouho, že se stanou bezmocným břemenem. - Letter 50 1895

AH 388 Veďte děti k vydělávání - Mnoho dětí žije za městem, kde se můžou na malém kousíčku půdy učit zahradničit. Mohou tak získat i peníze pro dílo Boží. Mají-li správné vedení, poznají cenu peněz a naučí se hospodařit. Získají tak nejen peníze na misijní účely nýbrž i na vlastní ošacení. - Letter 356 1907

Nepodporujte nerozumné vyhazování peněz -- Ach, kolik peněz promrháme na zbytečnosti do bytu, na tretky a parádu, na pamlsky a podobné věci! Rodiče, učte své děti, že vydávat peníze za libůstky je hřích. Učte je, aby šetřily každou korunu, aby měly na misijní dílo. Budou-li se cvičit v sebezapření, získají bohaté zkušenosti, které je často uchrání před nestřídmostí. - Učitel mládeže 1. 11. 1904

Děti mohou dokazovat svou lásku ke Kristu tím, že si odřeknou zbytečné ozdoby, na které často vydají mnoho peněz. Každá rodina by na to měla myslet. Vyžaduje to jemnocit a soustavnou práci, ale

121
AH 388-391

je to ta nejlepší výchova. A kdyby všechny malé děti přinesly své dary Pánu, tvořily by malé potůčky, jež by se spojily v mohutnou řeku. - RH 25. 12. 1900

Postavte někde na viditelném místě malou pokladničku, aby děti do ní mohly dávat své dárky pro Pána. Tak mohou být vychovávány pro Boha. - MS 128 1901

AH 389 Učte děti dávaní desátků a darů - Pán si nejen činí narok na desátek, ale praví dokonce, jak Mu má být vyhrazen. „Cti Hospodina ze statku svého a z prvotin úrody své.“ Zde poznáváme, že nemáme používat svých peněz pro sebe a přivést Pánu zbytek, byť by to byl poctivý desátek. Boží podíl má být oddělen na prvém místě. Naučení, které Pavel dal z Ducha svatého o dávání darů, platí jako zásada i v dávání desátku: V prvý den týdne jeden každý sám u sebe slož, jak Bůh požehnal jemu.“ To se týká rodičů i dětí. - RH 10. 11. 1896

Majetní rodiče někdy chybují - Často má prostředí na dítě větší vliv, než příklad rodičů. Někteří zámožní lidé očekávají od svých dětí, že budou takové, jako kdysi oni v mládí a není-li tomu tak, hubují na zkaženost doby. Nemají však právo očekávat od svých dětí něco takového, nevytvoří-li pro ně podmínky, za jakých žili sami. Okolnosti otcova života učinily z něho to, čím je. V dětství žil v bídě a musel pilně a vytrvale pracovat. Jeho charakter se vytvářel v tvrdé škole chudoby. Byl nucen být skromný v požadavcích, v zálibách a musel neúnavně pracovat, aby si vydělal na stravu a oděv. Musel umět hospodařit.

Otcové chtějí svým dětem poskytnout lepší prostředí a okolnosti, než v jakých museli vyrůstat sami. To je běžný omyl. Kdyby dnešní děti musely projít touže školou jako jejich otcové, byly by právě tak prospěšní jako oni. Otcové ovlivňují okolnosti pro své děti. AH 390 Otcovým učitelem byla chudoba, syn je obklopen hojností. Rodiče vyhovují každému jeho přání. Otcova povaha se vytvářela ve tvrdé kázni šetrnosti; dovedl ocenit každou maličkost. Zvyky a povaha jeho syna nebudou ovlivněny otcovým dřívějším prostředím, nýbrž přítomností - pohodlím a přílišnou láskou. Jak mu mohou rodiče odepřít přepych, kterého je všude tolik. - MS 58 1899

Nejlepší dědictví - Nejlepším odkazem, který mohou rodiče přenechat svým dětem, je uplatnění v užitečné práci a životní příklad bez sobeckého hýčkání. Tak jim poukážou na skutečnou hodnotu (cenu) peněz, které mají hodnotu jen pro dobro, jež mohou prokázat; mohou odstranit jejich vlastní nedostatek a bídu jiných lidí, jakož i přispívat k šíření díla Božího. - 3T 399

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy