EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


62. Buďte šetrní (učte se hospodařit)

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

62. Buďte šetrní (učte se hospodařit)

AH 381 „Sesbírejte dobty“ - Kristus dal kdysi svým učedníkům příklad šetrnosti, o němž bychom měli pečlivě uvažovat. Učinil zázrak, aby nasytil hladové tisíce, jež naslouchaly jeho učení. Když se všichni najedli a byli spokojení, nedopustil, aby drobečky přišly nazmar. Ten, kdo v tísni dovedl božskou mocí nakrmit nesmírný zástup, přikázal svým učedníkům, aby sesbírali drobty, aby se nic nezničilo. Toto naučení nám má posloužit právě tak, jako lidem, žijícím za dnů Ježíše Krista. Syn Boží pečuje o potřeby časného života. Nezapomněl po jídle na drobečky, ačkoli mohl kdykoli uspořádat hostiny. - 4T 572-573

Uplatňujte Ježíšova naučení při každé praktické příležitosti. Učte se hospodařit. Sbírejte drobty, aby se nic neztratilo. Náboženství, které se nedotýká srdce, stává se pouhou formou, neproniká do praktického života. Největší důmyslnost v podnikání musí jít ruku v ruce s náboženskou povinností. - MS 31 1897

Následujte Krista v sebezapření - Kristus se chtěl seznámit s lidským zklamáním, soužením a zármutkem, proto sestoupil do největších hlubin bídy a ponížení. Kráčel cestou, po níž velí kráčet svým následovníkům. Praví: „Chce-li kdo za mnou jíti, zapři sám sebe, vezmi kříž svůj a následuj mne“. Ale vyznavači křesťanství nejsou vždy ochotni přinášet sebezapření, jež Spasitel vyžaduje. Nejsou ochotni omezit svá přání a touhy, aby mohly obětovat víc pro Pána. AH 382 Slyšíme: „Moje rodina je velmi náročná a mám co dělat, abych ji uspokojil.“ To dokazuje, že i oni se musí naučit lekci hospodaření, jež se projevila v životě Ježíše Krista.

Všichni jsou občas v pokušení podlehnout sobeckým, nákladným choutkám. Nezapomeňme však, že Pán slávy a života přišel na svět, aby dal lidstvu příklad sebezapření. - Letter 4a 1902

119
AH 382-385

Ti, kteří nežijí pro sebe, nevydají vše do poslední koruny za zdánlivé životní potřeby a pro své pohodlí, ale budou mít na paměti to, že jsou Kristovými následovníky a že jiní lidé potřebují pokrm a oděv. - RH 21. 8. 1894

Šetřeme, abychom mohli přispět na Boží dílo - Mladí lidé se mají naučit žít šetrně a v sebezapření, aby mohli podpořit dílo Boží. Mnozí si myslí, že musí mít to či ono a zvyknou si utratit celý svůj příjem. Bůh si přeje, abychom jednali rozumněji. Hřešíme sami proti sobě, jsme-li spokojení, jakmile máme co jíst a pít a čím se odívat. Bůh má pro nás ještě něco lepšího. Jsme-li ochotni zříci se svých sobeckých choutek a odevzdat své srdce i mysl Pánu, pro jeho dílo, budou nebeští poslové spolupracovat s námi, abychom lidstvu byli ku požehnání.

Mladý člověk může při dobrém hospodaření ušetřit něco málo na dílo Boží, byť měl nepatrné příjmy. - Učitel mládeže, 10. 9. 1907

Pokušení utrácet za zbytečnosti - Jste-li v pokušení utrácet peníze za tretky, pomyslete na sebezapření a oběť, jež snášel Kristus, aby zachránil padlé lidstvo. AH 383 Učme své dítky sebezapření a kázni. Mnozí kazatelé jsou proto ve finanční tísni, že nedovedou zdolat své chutě, touhy a sklony. Nejeden člověk ztroskotá a snaží se získat peníze nepoctivě proto, že chce uspokojit nesmírné požadavky své ženy a dětí. Otcové a matky, učte své děti slovy i příkladem, jak se má hospodařit. - Letter 11 1888

Kéž byste pochopili, jakého strašného hříchu se dopouštíte, vydáváte-li peníze Páně za zdánlivé potřeby. Výdej zdánlivě malé částky peněz může rozvířit běh událostí, sahajících až do věčnosti. Až zasedne soud a otevřou se knihy, uvidíte stránku ztrát - kolik dobra jste mohli vykonat za nastřádané haléře a za větší položky, které sloužily sobeckým zájmům. - RH 11. 8. 1891

Pozor na drobné mince - Nemrhejte haléři za zbytečnosti. Snad myslíte, že takový nepatrný obnos nic neznamená, ale posléze se to nastřádá. Kolik peněz se vydá za zbytečnosti v odívání a v sobeckém ukojení. Všude kolem nás jsou potřební. A Bůh od nás očekává, že všemožně ulevíme trpícímu lidstvu.

Pán si přeje, aby jeho lid byl pozorný a rozumný. Chce, aby si ve všem počínal hospodárně a aby nic nepřišlo nazmar. - Letter 21 1898

Vydáme-li denně pár haléřů za zbytečnosti a říkáme si: „To je jen dvacet nebo padesát haléřů“, zdá se nám to málo. AH 384 Ale znásobte tyto haléře počtem dnů v roce a během let z toho vyjde takřka neuvěřitelná částka. - Křesťanská střídmost, 63

Nesnažte se vyrovnat moderním sousedům - Není to správné, předstíráme-li, že jsme majetní anebo že máme víc, než jak je tomu ve skutečnosti - že jsme prostými následovníky tichého a prostého Spasitele. Nenechme se vyrušit z klidu, zařizují-li si naši sousedé dům tak, jak si my nesmíme dovolit. Jak asi hledí Ježíš na naše sobectví, chceme-li vyhovět své chuti, zalíbit se hostům či ukojit různé své chutě. Potrpíme-li si na okázalost anebo ji mlčky přecházíme u svých dětí, je to velké osidlo pro nás. - Letter 8 1889

Osobní zkušenost z dětství EGW - Již ve svých dvanácti letech jsem uměla hospodařit. Vyučila jsem se se sestrou řemeslu, a ačkoli jsme si denně vydělaly jen pár korun, dovedly jsme z toho ušetřit na misijní práci. Tak jsme střádaly, až jsme měly 80 dolarů. Když jsme se dověděly, že Pán Ježíš přijde a slyšely jeho výzvu k peněžním darům, vděčně jsme předaly svých 30 dolarů otci a prosily jsme ho, aby je vložil do časopisů a traktátů, aby poselství proniklo k těm, kteří byli dosud v temnotách. Za pení, jež jsme si se sestrou vydělaly, jsme se šatily. Předaly jsme je mamince se slovy: „Kup nám oblečení za tolik, aby ještě zbylo na misijní dílo.“ Tím jsme v sobě živily misijního ducha. - Učitel mládeže 10. 8. 1907

AH 385 Zvykněte si na zásadu šetrnosti - Ti, kteří ochotně obětují prostředky na dílo Boží a pomáhají trpí-

120
AH 385-388

cím a potřebným, nebývají líní a neteční v práci. Naopak pracují tak, aby měli větší příjmy než vydání. Nejsou šetrní nahodile, nýbrž ze zásady; považují šetření za svoji povinnost, aby mohli rozdávat. - 4T 573

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy