EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


61. Zásady hospodaření v rodině

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

61. Zásady hospodaření v rodině

AH 372 Peníze mohou být požehnáním nebo kletbou - Peníze nemusí být zlořečenstvím; mají velkou cenu, poněvadž jsou-li správně použity, mohou vykonat dobro pro spasení duší a prospět jiným, kteří toho nemají tolik jako vy. Vydáváme-li však peníze nemoudře a nepromyšleně, stanou se nám osidlem. Ten, komu peníze poslouží k ukojení pýchy a ctižádosti, bude z nich mít místo požehnání kletbu. Peníze jsou trvalou zkouškou citů. Každý, kdo vydělává, než kolik potřebuje na životní nezbytnosti, musí být moudrý a opatrný, aby znal své srdce a ostříhal je, aby neměl domnělé potřeby a nestal se nevěrným správcem, který promarní svěřený Boží majetek.

Milujeme-li Boha nade vše, určíme časným věcem přiměřené místo. Toužíme-li upřímně a pokorně po moudrosti, abychom správně použili Božích peněz, budeme vyslyšeni. Jakmile srdce lpí na vlastních zálibách a sklonech, máme-li dojem, že peníze nás obšťastní bez Boží přízně, stanou se tyranem a krutovládcem. Člověk pak důvěřuje jen jim, váží si jich příliš a vidí v nich modlu. Obětuje na jejich oltář čest, pravdu, spravedlnost a rozumnost. Přikázání Boží jdou stranou a hybnou silou se stávají světské zvyky a obyčeje, jak je nařizuje král mamonu. - Letter 8 1889

Rodinný domek skýtá bezpečí - Kdyby se lidé nepřestali řídit Božími zákony, vypadalo by to na světě zcela jinak, jak po stránce mravní, duchovní, tak i časné. AH 373 Nebylo by tolik sobectví a samolibosti, lidé by měli více ohledu na štěstí a blaho ostatních. Chudší lidé by nepociťovali železné pošlapávání ze strany bohatých, měli by možnost samostatně myslet a jednat a nemuseli by za ně v časných i duchovních věcech jednat a rozhodovat jiní.

Pocit vlastnictví domku by v nich vzbuzoval touhu po zdokonalování. Záhy by získali zručnost v plánování a samostatném jednání; jejich děti by byly vedeny k šetrnosti a hospodárnosti, a jejich rozum by se zdárně rozvíjel. Cítili by, že jsou lidmi, nikoli otroky, a mohli by do značné míry získat ztracené sebevědomí a nezávislost mravní. - Historický nástin cizí misie asd., 165-166

Vychovávejme náš lid, aby odešel z velkých měst na venkov, kde by měl kousek pole a kde by si vybudovali domov pro sebe a své děti. - Záznam z Gen. konf. 6. 4. 1903

Rada, týkající se prodeje domků - Někteří prostí mužové a ženy se mne táží, mají-li prodat svůj domek a výtěžek věnovat na dílo. Píší, že výzvy bratří se jich dotýkají, chtějí proto vykonat něco pro Krista, který pro ně dal vše. Těm pravím: „Dnes není vaší povinností prodat svůj domek. Jděte však sami k Pánu, který jistě vaše modlitby vyslyší a dá rozumnost, abyste pochopili svoji povinnost. - 5T 734

116
AH 373-376

Bůh dnes nežádá obydlí svých dítek, v nichž jsou ubytováni. Avšak neslyší-li jeho hlas ti, kteří mají hojnost, neoddělí se od světa a neobětují se pro Něho, AH 374 pomine je a povolá si ty, kteří jsou ochotni pracovat pro Ježíše a chtějí dokonce obětovat i své domy pro zájmy díla. - RH 16. 8. 1885

Chvályhodná nezávislost - Určitá nezávislost je chvályhodná. Je správné, chceš-li stát na vlastních nohou a nejíst chléb z milosti. Kdo chce být soběstačný, je veden ušlechtilou, zdravou ctižádostí. Šetrnost a skromnost jsou pro život nutné. - 2T 308

Vyrovnaný rozpočet - Mnozí, velmi mnozí se nenaučili vycházet v mezích svých příjmů. Nedovedou se přizpůsobit okolnostem a neustále si vypůjčují. Pak jsou zadluženi natolik, že propadají malomyslnosti a skleslosti. - RH 19. 12. 1893

Zapisujte si vydání - Je-li žena a matka zvyklá ve všem si vyhovět a nemá-li dostatek jemnocitu a zručnosti, bude její pokladna vždy prázdná; přesto si taková žena myslí, že dělá to nejlepší, poněvadž se nikdy nenaučila omezit své požadavky, nebo potřeby svých dětí. Rovněž nikdy nezískala dovednost v domácích záležitostech. Je možné, že taková rodina spotřebuje na domácnost dvakrát tolik jako stejně početná jiná rodina.

Všichni by se měli naučit vést účty. Někteří to přehlížejí jako zbytečnost, ale je to nesprávné. Všechna vydání mají být přesně zapsána. - GW 460

Zlé následky rozhodování - Pán mi ve své lásce ukázal, jaké špatné následky má rozmařilost, abych mohla napomenout rodiče, AH 375 kteří nevedou své děti k přísné šetrnosti. Učte je, že vydávají-li peníze za bytelnosti, je to zneužití peněz. - Křesťanská střídmost, 63

Jsi-li zvyklý vydávat peníze bez rozmyslu, okamžitě se toho hleď zbavit. Neučiníš-li to, ztratíš život věčný. Zvyky hospodárnosti, šetrnosti a čistoty jsou lepším podílem pro děti než bohaté věno.

Jsme zde poutníky a hosty. Nevydávejme peníze na ukojení žádostí, které máme podle Boží vůle potlačovat. Omezujme své potřeby, abychom správně představovali svoji víru. - RH 24. 12. 1903

Pokárání rodičům, kteří mají touhu po přepychu - Neumíte-li správně zacházet s penězi, naučte se vycházet podle svých příjmů. Toužíte dychtivě po penězích, abyste je mohli utrácet podle libosti a vaše učení a příklad jsou pro vaše děti kletbou. Nestarají se vůbec o zásady! Zapomínají stále více na Boha, nedělají si nic z jeho nelibosti a jsou netrpělivé, když slyší pokárání. Čím snadněji lidé přijdou k penězům, tím méně vděčnosti prokazují. - Letter 8 1889

Rodině, která žila nad poměry - Buďte opatrní, aby vaše vydání nepřesahovala příjmy. Rozmyslete si dobře své potřeby.

Je to velká škoda, že tvoje manželka je ve vydávání peněz právě taková jako ty a nemůže ti v tomto směru pomoci, nemůže dohlédnout na drobná vydání, aby nevznikl velký schodek. Utrácíte neustále peníze na zbytečnosti. AH 376 Tvoje žena vidí ráda děti oblečené nad poměry a tak v nich vznikají sklony a zvyky, jež přivodí marnivost a pýchu. Kdybyste se chtěli naučit hospodařit a kdybyste poznali nebezpečí, jež hrozí vám, vašim dětem a dílu Božímu právě pro toto lehkomyslné utrácení, získali byste zkušenost, potřebnou ke zdokonalení křesťanského charakteru. Nezískáte-li ji, ponesou děti následky této pochybené výchovy po celý život.

Nechci tím říci, že máte hromadit peníze - to by pro vás bylo nesnadné - radím vám však oběma: Vydávejte peníze s rozvahou a podávejte na každý den důkaz skromnosti, sebezapření a šetrnosti. Vaše děti potřebují naučení i příklad. - Dopis 23 1888

117
AH 376-379

Výzva k sebezapření - Bylo mi ukázáno, že ty, bratře a sestro, se musíte mnohému učit. Nenaučili jste se hospodařit. Vyděláte si hodně a nevíte, jak byste to co nejrychleji utratili. Neradíte se s rozumem, nýbrž s chutí a zálibou. Občas vydáváte peníze za takové jídlo, které si vaši spolubratři nemohou dovolit. Bankovky jen tak lítají. Oba se ještě teprve musíte naučit sebezapření. - 2T 431-432

Rodiče se mají naučit žít v mezích svých možností. Mají ve svých dětech pěstovat sebezapření, učit je názorně, nejen slovy. Nemají mít mnoho potřeb a tyto mají být skromné, aby měli čas pro duševní rozvoj a kulturu ducha. - RH 14. 6. 1890

Hýčkání není důkazem lásky - Nevychovávejte děti k domněnce, že vaše láska se musí projevovat vyhověním jejich pýše, okázalosti a nápaditosti. AH 377 Dnes není doba, aby se musely hledat cesty, jak utrácet peníze. Uvažujte, jak byste co nejlépe hospodařili. - 6T 451

Hospodárnost slučitelná se štědrostí - Dnešní mládež ji velmi, velmi ráda přehlíží a dokonce ji nenávidí a zaměňuje ji za lakotu a omezenost. Ale šetrnost je v souladu s nejštědřejším jednáním; Kdo není šetrný, nemůže být ani štědrý. Nikdo si nesmí myslet, že je to pro něj nevhodné, aby přemýšlel o hospodárnosti a o tom, jak by co nejlépe využil drobtů. - 5T 400

Další extrém - nemoudré hospodaření - Bůh není oslaven, zanedbáváme-li své tělo či mu nějak škodíme a nemůžeme je pak uplatnit v jeho službě. Prvou povinností hospodyně je, aby pečovala o tělo a opatřovala chutnou a výživnou stravu. Mnohem lépe je nosit méně nákladné šatstvo a mít levnější nábytek, než ošidit hodnostu jídla.

V některých rodinách se šidí rodinný stůl, aby se mohlo hostům poskytnout nákladnější pohoštění. To je nemoudré. Pohostinství má být mnohem jednodušší. Nejdůležitější jsou potřeby vlastní rodiny.

Nerozumné šetření a pokrytecké zvyky často brání projevu pohostinství tam, kde by to posloužilo a kde by to přineslo požehnání. Pravidelné jídlo naší kuchyně má být upraveno tak, abychom mohli uvítat nečekané hosty, aniž by se hospodyně zatížila zvláštními přípravami. - MH 322

Nesmíme nikdy šetřit tak, abychom museli šidit jídlo. AH 378 Žáci mají mít dostatek zdravé stravy. Ale v kuchyni nesmí přijít nazmar ani drobeček. 6T 209

Šetrnost neznamená skrblictví. Je to rozumné hospodaření s penězi, poněvadž máme na starosti důležité dílo. - Letter 151 1869

Ulehčete práci manželky nákupem pomůcek (mechanizace) - Rodina bratra E žije v souladu se zásadami přísné šetrnosti. Bratr E se svědomitě rozhodl, že nepostaví příjemný altánek a kuchyni, přestože má početnou rodinu. Nechce vydávat peníze v zájmu osobního pohodlí, když dílo Boží potřebuje finanční prostředky. Snažila jsem se mu dokázat, že je to v zájmu zdraví i morálky jeho dětí, aby vytvořil z domova příjemné místo a aby obstaral své manželce různé pomocné přístroje, jež usnadňují práci. - Letter 9 1888

Žena má mít prostředky k osobnímu použití - Musíte si navzájem pomáhat. Nemysli si, že je to ctnost, držíš-li peněženku sám a nedáš své ženě peníze. - Letter 65 1904

Měl bys své ženě nechat týdně určitou částku, aby s ní naložila podle libosti. Nedáš ji příležitost, aby uplatnila svůj vkus a takt, jelikož nechápeš, jaké postavení má žena zaujímat. Tvoje manželka je úžasná a vyrovnaná. - Letter 47 1904

Dej ženě část svých peněz. Ponech jí je, ať jich použije dle libosti. Měl bys ji dovolit, aby použila peněz, jež si vydělala, jak sama uzná za dobré. Kdyby byla mohla vydávat určitou část peněz sama dle svého uznání a nestihla by ji kritika, nesmírně by se jí ulevilo. Letter 157 1903

AH 379 Hleď získat pohodlí a zdraví - Bratr P neužívá moudře svých peněz. Nedbá tak na zdravý rozum ja-

118
AH 379-382

ko na přání svých dětí. Neváží si správně peněz a nevydává je s rozmyslem za potřebné věci pro pohodlí a zdraví. V tomto směru se musí polepšit celá rodina. Potřebují ledacos v zájmu pohodlí a odpočinku. Nedostatek pořádku a uspořádání rodinných záležitostí vede k problémům, k rozhádanosti a přináší řadu nevýhod. - 2T 699

Budeme-li chodit v pytlích a připravíme domov o veškeré pohodlí, vkus a útulnost, nebude naše srdce čistší ani svatější. - RH 16. 5. 1882

Bůh nežádá od svého lidu, aby se oloupil o to, co potřebuje ke zdraví a životu. Neschvaluje však hýření a parádivost. - RH 19. 12. 1893

Naučte se, kdy je nutno šetřit a kdy vydávat - Musíte se naučit šetřit i vydávat peníze. Dokud neza- přeme své já, a neneseme Kristův kříž, nemůžeme být Jeho následovníky. Buďme důslední v placení; sbírejme drobty a každou nitku; hleďme si všeho, co je naše a udržujme si vše v pořádku. Vyúčtujme každou drobnost, kterou vydáváme za své libosti. Pozorujte, co má ještě vyhovět chuti a co podporovat zvrácenou, epikurejskou chuť. Peníze, vydané za zbytečné pamlsky, mohly přispět k pohodlí domova i členů rodiny. Nemáte být skoupí; buďte poctiví k sobě i k bratřím. Nuzota je potupou pro Boží štědrost. AH 380 Plýtvání je rovněž hanou. Drobná vydání, jež vám nestojí za řeč, dosahují posléze vysoké částky. - Letter 11 1888

Obnovené srdce se podrobí Ježíši - Nemusíme se zde rozepisovat, jak se má hospodařit s každou maličkostí. Ti, jejichž srdce je cele odevzdáno Bohu a kteří se řídí Jeho slovem, poznají, jak se mají chovat za všech životních okolností. Budou se učit od Ježíše, který je tichý a pokorný srdcem; a tato jeho tichost uzavře dveře nesčetným pokušením. - Křesťanská střídmost, 63

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy