EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


57. Poměr k nevěřící části

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

57. Poměr k nevěřící části

AH 348 Má křesťanská žena opustit nevěřícího manžela? - Často dostávám dopisy od matek, v nichž mi líčí své domácí trampoty a prosí mě o radu. Jeden takový příklad poslouží mnoha jiným. Manžel a otec není věřící a matka má velmi ztíženou výchovu. Manžel je světák, hrubý a sprostě se vyjadřující člověk a vede děti k tomu, aby nedbaly na matčinu autoritu. Jakmile se s nimi chce pomodlit, přijde dovnitř a spustí největší pokřik, začne proklínat Boha a sype obhroublé vtipy na Bibli. Je tak zmalomyslněná, že život je pro ni velmi těžký. Co může udělat dobrého? Jak to prospěje dětem, zůstane-li doma? Tolik touží po tom, aby vykonala něco na vinici Páně, a domnívá se, že nejlepší bude, opustí-li rodinu, když manžel a otec neustále učí děti, aby si jí nevážily a aby ji neposlouchaly.

V takovém případě zní rada takto: Matky, neopouštějte své dítky, byť jste musely snášet soužení bídy, rány a bolesti duše pro strohé, necitelné chování manžela a otce; nepřenechejte je vlivu bezbožného otce. Vaším úkolem je podrývat vliv otce, který je zřejmě ovládán satanem. - Letter 28 18990

AH 349 Podej živý příklad sebeovládání - Vím, že máš těžký život, ale lepší je dokazovat ducha vedení, než násilného tahání. Tvůj manžel musí každý den vidět živý příklad trpělivosti a sebeovládání. Snaž se mu všemožně zalíbit, ovšem nikdy ne na úkor zásad pravdy.

Kristus žádá ve své službě celou bytost - srdce, duši, mysl a sílu. Odevzdáš-li mu vše, oč žádá, budeš ho svou povahou představovat. Tvůj muž musí vidět, že v tobě působí Duch svatý. Buď pečlivá a pozorná, trpělivá a snášenlivá. Nevnucuj mu pravdu. Konej svoji povinnost jako žena a poznáš, nebude-li jeho srdce dotčeno. Nesmíš mu přestat prokazovat něžnost. Dělej mu pomyšlení, kde to jen je možné. Tvé náboženské přesvědčení vás nesmí dělit. Buď svědomitě poslušná Boha a dbej, aby manžel měl v tobě co největší zalíbení.

Všichni mají vidět, že miluješ Ježíše a důvěřuješ Mu. Podej svému muži i svým věřícím a nevěřícím přátelům důkaz, že chceš, aby viděli krásu pravdy. Neprojevuj však trapnou, starostlivou úzkost, která tak často maří dobré dílo. Ať tvůj manžel neslyší žádné potupné slovo či hledání chyb. Někdy prožíváš velké těžkosti, ale nemluv o nich. Tichost je vynikající síla. Ukvapená slova tvé neštěstí jen zvýší. Buď radostná a šťastná. Vnes do svého domova co nejvíce slunečního jasu a zadržuj stíny. Vpusť do prostor své duše zářivé paprsky Slunce spravedlnosti. Tak pronikne vůně křesťanského života do tvé rodiny. Pak se nebudete zabývat nepříjemnými věcmi, které často nebývají ani pravdivé. - Letter 145 1900

AH 350 Rada přetížené ženě - Máš nyní dvojnásobnou odpovědnost, když se tvůj manžel odvrátil od Ježíše.

Vím, že tě to musí velmi rmoutit, že jsi osamocena ve věci slova. Ale zdalipak víš, ženo, že tvůj zásadní život víry a poslušnosti může tvého manžela přivést zpět k pravdě? Přiveď milé děti k Ježíši. Přinášej jim prostými slovy pravdu. Zpívej jim pěkné, poutavé písně, zjevující Kristovu lásku. Přiveď své děti k Ježíši, poněvadž On miluje malé děti.

Zůstaň radostná. Nezapomeň, že máš potěšitele, Ducha svatého, kterého Kristus dal. Nejsi nikdy sama. Budeš-li věnovat sluch hlasu, který k tobě nyní promlouvá, odpovíš-li hned na klepání na dveře srdce slovy: „Přijď, Pane Ježíši, abych mohla s tebou večeřet a ty semnou“, nebeský Host vejde. Zůstane-li v tobě tento nebeský prvek, budeš mít pokoj a klid. - Letter 124 1897

Zachovej křesťanské zásady - Domácnost, kde Bůh není uctíván, je jako loď na širém moři bez kapitána anebo bez kormidla. Zuří bouře a doráží na ni a hrozí nebezpečí, že všichni na palubě zahynou.

109
AH 350-353

Věz, že tvůj život a život tvých dětí je pro Ježíše Krista velmi vzácný, poněvadž se s nimi, a s tvým manželem musíš setkat u trůnu Božího. Tvé pevné křesťanské zásady nesmí zeslábnout, naopak, musí sílit. I kdyby se tvůj manžel velmi zlobil a stavěl se silně proti tobě, musíš projevit stálou, věrnou, křesťanskou zásadovost. A bude-li říkat cokoli, v srdci a v názorech si tě musí jen vážit, má-li srdce v těle. - Letter 76 1896

AH 351 Boží požadavky jsou na prvém místě - Byla mi ukázána snacha bratra T, Bůh ji miluje, ale je to duše otrockého ducha, bojácná, třesoucí se, zoufalá, pochybující a velmi nervózní. Tato sestra si nesmí myslet, že se musí podrobit bezbožnému mladíkovi, mladšímu než je ona sama. Nesmí zapomenout, že její manželství nemaří její osobnost. Bůh má na ni větší nároky než kdokoli z lidí. Kristus si ji koupil vlastní krví. Není sama svoje. Zapomíná cele důvěřovat Bohu a podporuje své přesvědčení, své svědomí nesnášenlivému, tyranskému muži, podněcovanému satanem. Tak se mu výborně daří zastrašovat tuto chvějící se, bojácnou duši. Tolikrát se již rozrušila, že její nervová soustava je otřesená a je z ní troska. Je to vůle Boží, aby tato sestra byla na tom takto a Bůh aby byl oloupen o její službu? Nikoli. Její sňatek byl ďáblovým podvodem. Teď se však musí snažit vytvořit ze situace to nejlepší, chovat se k manželovi něžně a musí ho obšťastňovat, aby však neublížila svému svědomí; zůstane-li totiž v tomto odbojném stavu, bude mít jen to štěstí, které získá zde na zemi. Není však v souladu s vůlí Boží, aby se připravovala o přednost společného shromáždění, jen aby uspokojila nesnášenlivého manžela, který má ducha draka. - 2T 99-100.

„A jiný řekl: Ženu jsem pojal, nemohu přijíti.“ Tento muž nezhřešil proto, že se oženil, nýbrž proto, že si vzal ženu, která odvedla jeho mysl od vyšších a důležitějších životních zájmů. AH 352 Muž nikdy nesmí dovolit, aby žena nebo domov odvedly jeho myšlenky od Krista, nebo aby ho vedly k tomu, aby nepřijal vzácné pozvání evangelia. - MS 24 1891

Lépe získat něco, než ztratit vše - Bratře K, měl jsi mnoho zklamání, ale musíš být upřímný, pevný a zásadní ve své povinnosti v rodině, aby šla dle možnosti s tebou. Nešetři úsilí, abys je přiměl k tomu, aby tě provázeli na tvé cestě k nebesům. Nechce-li tě však matka a děti doprovázet, místo toho se snaží odvést tě od tvých povinností a náboženských předností, musíš jít vpřed, byť jsi měl jít sám. Musíš žít v bázni Boží. Musíš využívat svých příležitostí a navštěvovat shromáždění a získávat veškerou možnou duchovní sílu, poněvadž ji budeš v budoucnu potřebovat. Lotův majetek všechen zahynul. Utrpíš-li ztrátu, nebuď zmalomyslněn; a zachráníš-li jen část rodiny, je to lepší, než ztratíš-li vše. - 4T 112-113

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy