EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


46. Nevlastní matka

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

46. Nevlastní matka

AH 270 Rada nevlastní matce - Tvůj sňatek s mužem, který je otcem dětí, ti bude ku požehnání. Hrozilo ti nebezpečí, že budeš sobecká. Měla jsi vzácné povahové rysy, které se musely probudit a uplatnit. V novém prostředí získáš zkušenost, jež tě naučí, jak máš jednat s lidskou myslí. V práci s dětmi se rozvíjí něžnost, láska a citovost. Odpovědnosti, jež v rodině máš, mohou se ti stát velkým požehnáním. Tyto děti ti budou vzácnou učebnicí. Sled myšlenek, který péčí o ně vznikne, bude mít v zápětí něžnost, lásku a sympatie. Ačkoli tyto děti netvoří součást tvého těla a krve, staly se přesto tvým sňatkem s jejich otcem tvým vlastnictvím, abys je milovala, poučovala a abys jim sloužila. Stykem s nimi budeš mít myšlenky a plány, které ti opravdu poslouží. Zkušenosti, jež získáš v domově, zbaví tě sobeckých myšlenek, jež by mohly zmařit tvoji práci, a zjemní a zušlechtí celé tvé počínání.

Potřebuješ víc něžnosti a sympatií, aby ses dovedla přiblížit k těm, kteří potřebují něžná a soucitná slova lásky. Vaše děti odstraní tyto povahové rysy a pomohou ti, abys byla velkorysejší a abys získala rozhled. Laskavý styk s nimi tě naučí něžnosti a soucitu ve službě trpícímu lidstvu. - Dopis 329 1904

AH 271 Pokárání nevlastní matce, jež neměla lásku - Měla jsi svého manžela ráda a provdala ses za něj. Věděla jsi, že současně budeš matkou jeho dětem. Ale po té stránce jsem u tebe viděla nedostatek. Chybí ti láska. Nemáš ráda děti svého muže, a pokud se zcela nezměníš a nenapravíš sebe a své chování, tyto vzácné klenoty se zničí. Láska a věrnost netvoří součást tvé kázně.

83
AH 271-274

Velmi stěžuješ život těmto milým dětem, zvláště dcerce. Kde je něžnost, pohlazení a trpělivá shovívavost? Ve tvém neposvěceném srdci je více nenávisti než lásky. S tvých rtů splývá víc hubování než chvály a povzbuzení. Tvé způsoby, tvé strohé jednání, tvoje nelaskavá povaha působí na tu citlivou dívenku jako pustošící krupobití na něžnou rostlinku. Sklání se před každým větrem, až z ní vyprchá život a leží polámaná a zničená.

Tvé jednání vysušuje zdroj lásky, naděje a radosti v dětech. Ve tváři dívky se zračí neustále smutek, který v tobě nebudí soucit a něhu, nýbrž netrpělivost a nechuť. Budeš-li chtít, můžeš tyto projevy změnit v lásku a přívětivost.

Děti čtou ve tváři své matky a chápou, vyjadřuje-li lásku či nelibost. Nechápeš dosah svého počínání. Což ta smutná tvář a těžký povzdech z hloubi duše netouží po lásce a nebudí soucit? - 2T 56-58

Následky nevhodné přísnosti - Před nedávnem mi byl ukázán případ J. Viděla jsem věrně její chyby a omyly. AH 272 V posledním vidění jsem však viděla, že toto zlo dosud trvá, že je chladná a necítí s dětmi svého manžela. Nenapomíná a nekárá je pouze za velké přestupky, nýbrž za maličkosti, které by měla nepozorovaně přejít. Stálé hledání chyb je nesprávné a Kristův duch nemůže sídlit v srdci, kde je tato vlastnost. Má ve zvyku přehlížet dobro svých dětí bez slůvka pochvaly, ale je vždy hotova zakročit, jakmile vidí chybu. To vždy děti zmalomyslní a vede je ke lhostejnosti. Podněcuje to zlo v srdci a působí to, že se v něm kupí bláto a špína. Děti, které jsou ustavičně kárány, si budou říkat: „Mně je to jedno“, a často se projeví i zlé vášně, bez ohledu na následky….

Sestra J. by měla pěstovat lásku a soucit. Měla by se chovat něžně ke svěřeným sirotkům. Přineslo by jim to požehnání Boží lásky, a jí by se to vrátilo v podobě příchylnosti a lásky. - 3T 531-532

Potřeba dvojnásobné péče - Děti, jež přišly o mateřské srdce, utrpěly nenahraditelnou ztrátu. Jakmile se však najde žena, která si troufá nahradit jim v jejich opuštěnosti matku, čeká ji dvojnásobná starost a péče: Měla by jim poskytnout podle možnosti více lásky, více shovívavosti v kárání a jednání, než by to činila jejich vlastní matka. Tak může malým sirotkům nahradit ztrátu, kterou utrpěli. - 2T 58

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy