EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


45. Výchova dětí – přední povinnost matky

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

45. Výchova dětí – přední povinnost matky

AH 264 Možnosti u dobře vychovaného dítěte - Bůh vidí všechny schopnosti malého človíčka. Vidí, že dostane-li se dítěti vhodná výchova, stane se ve světě mocnou silou k dobrému. Čeká s touhou, stane-li se tak, zda rodiče splní jeho plán anebo pochybenou laskavostí zmaří jeho úmysl tím, že dítěti k jeho věčné škodě ve všem vyhoví. Je to velkolepé dílo, moci přetvořit tato bezmocná a zdánlivě bezvýznamná stvoření, aby byla světu ku požehnání a Bohu ke slávě. Rodiče nesmí dopustit, aby se něco vloudilo mezi ně a mezi povinnosti, jež mají ke svým dětem. - ST 25. 9. 1901

Práce pro Pána a pro vlast - Ti, kteří zachovávají zákon Boží, shlížejí se ve svých dětech s nevýslovnými pocity naděje a obav. Jsou zvědaví, jak se zachovají ve velkém boji, který je před nimi. Úzkostlivá matka se táže: „Kam se zařadí? Jak je mohu připravit, aby se zachovaly správně, tak, aby mohly být dědici věčné slávy?“ Matky, máte velkou odpovědnost. I když nezasedáte ve sněmovně poslanců, můžete vykonat veliké dílo pro národ. Můžete své děti vychovat. Můžete jim pomoci, aby získaly povahu, která je pevná a nedá se ovlivnit zlem, naopak, jež strhne ostatní ke konání dobra. Vroucími modlitbami víry můžete pohnout ramenem, jež hýbá celým světem. - RH 23. 4. 1889

AH 265 Doba dětství a mládí je dobou naučení. Děti mají být vedeny k užitečnosti. Mají být přitahovány k užitečné domácí práci, a rodiče je mají laskavě poučovat i pochválit, aby jim tyto povinnosti co nejvíce zpříjemnili. - MS 12 189

81
AH 165-267

Mnozí zanedbávají výchovu v domově - Přesto, že se chlubíme pokrokem ve výchovných metodách, je dnes výchova dětí velmi nedostatečná. Rodinná výchova je zanedbávána. Rodiče, a zvláště matky si neuvědomují svoji odpovědnost. Nemají trpělivost ani moudrost, aby své svěřence poučovaly a spravovaly. - ST 11. 3. 1882

Je příliš pravdou, že matky neplní svoji povinnost a nejsou věrny svému mateřskému poslání. Bůh od nás nevyžaduje nic, co bychom v jeho síle nedokázali, nic, co není pro naše dobro, nebo pro dobro našich dětí. - ST 9. 2. 1°892

Matky mají prosit o Boží pomoc - Kdyby si matky uvědomily důležitost svého poslání, modlili by se často v soukromí, předkládaly by své dítky Ježíši, vyprošovaly by i pro ně požehnání a prosily by o moudrost, aby dobře splnily svoji posvátnou povinnost. Matka má využít každé příležitosti, kdy může utvářet sklony a zvyklosti svých dětí. Musí pečlivě bdít nad rozvojem jejich charakteru, potlačovat rysy, které příliš vynikají a podporovat ty, které jsou slabé. Musí však svým čistým a ušlechtilým životem přinášet dobrý příklad svému vzácnému stádci.

Matka má konat svoji práci odvážně a statečně. Musí neustále spoléhat na Boží pomoc ve svém úsilí. AH 266 Nemá být nikdy spokojena, dokud ve svých dětech nevidí postupné povznesení charakteru, dokud nemají v životě vyšší cíl, než jen touhu po vlastním zalíbení. - ST 25. 5. 1882

Vliv modlící se matky je nevystižný. Poznává Boha na všech svých cestách. Přináší své dítky k trůnu milosti, předkládá je Ježíši a vyprošuje si pro ně jeho požehnání. Vliv těchto modliteb je pro děti zdrojem života. Tyto modlitby, pronášené ve víře, jsou oporou a silou křesťanské matky. Zanedbáme-li povinnost modlit se se svými dětmi, ztrácíme největší možnost požehnání, největší pomoc v nesnázích, starostech a břemenech životního úkolu. - Dobré zdraví, červenec 1880

Nemůžeme ani dostatečně ocenit moc matčiných modliteb. Ta, jež pokleká vedle svého syna či dcery v různých trampotách v dětství, v nebezpečné době mládí, pozná teprve u soudu, jak působily její modlitby na život jejích dětí. Je-li ve víře spjata se Synem Božím, může něžně zadržet svého syna před mocí pokušení, může zabránit své dceři, aby nepropadla hříchu. V době, kdy vášeň usiluje o nadvládu, může moc lásky napomínající, vroucí a rozhodný vliv matky pomoci duši, aby se postavila na spásnou stranu. - ST 27. 7. 1889

Když do toho přijde návštěva - Udělej si čas a rozprávěj se svými dětmi a modli se s nimi. Nedovol, aby tyto chvíle obecenství s Bohem a s tvými dětmi byly něčím porušeny. Můžeš svým hostům říci: „Bůh mi svěřil práci a nemám čas na klábosení“. Musíš mít jistotou, že máš práci, týkající se časnosti i věčnosti. AH 267 V prvé řadě máš povinnosti ke svým dětem. - ST 22. 7. 1889

Děti jsou důležitější než návštěva a vůbec než cokoli. Práce, kterou máš svému dítěti věnovat v jeho prvých letech života, nesnese zanedbání. Na tuto zásadu nesmíš zapomenout v žádném období jeho života. - CT 129

Neposílejte děti ven, abyste mohli bavit své hosty, ale naučte je, aby byly v přítomnosti návštěvy klidné a uctivé. - ST 23. 8. 1899

Matky vzorem dobroty a ušlechtilosti - Matky, važte si svých vzácných okamžiků. Pamatujte, že děti vám unikají a později už je nebudete moci vychovávat a káznit. Buďte jim proto vzorem všeho dobrého, čistého a ušlechtilého. Ztotožněte své zájmy s jejich zájmy. - RH 15. 9. 1891

Kdybyste selhaly kdekoli, zde buďte důkladné a zdatné. Vyjdou-li vaše děti z domácí výchovy čisté a čestné, vyplní-li nejmenší a nejprostší místo v Božím velkém plánu dobra na zemi, nebude váš život nezdarem a nebudete muset mít výčitky svědomí. - 5T 44

Malé děti jsou matčiným zrcadlem, v němž může spatřovat své zvyky a chování. Jak musí být její řeč a chování v přítomnosti těchto malých žáčků pečlivá! Chce-li v nich vidět některé povahové rysy, musí je nejprve vlastnit sama. - ST 9. 9. 1886

82
AH 267-271

Cíl, převyšující světskou úroveň - Matka se nikdy nesmí řídit světskou úrovní či názory. Sama musí rozhodnout o velkém životním cíli a smyslu a musí vynaložit veškeré úsilí, aby tohoto cíle dosáhla. AH 268 Může pro nedostatek času zanedbat mnohé v domě a nebude to mít vážné, zlé následky; nemůže však beztrestně zanedbávat správnou výchovu svých dětí. Jejich povahové kazy budou svědectvím její nedbalosti. Nechá-li zlo bez pokárání, trpí-li hrubé, drsné způsoby, neúctu a neposlušnost, lenost a nepozornost, bude to její hanbou a způsobí jí to mnohou trpkou chvíli v životě. Matky, osud vašich dětí je do značné míry ve vašich rukou. Nesplníte-li svou povinnost, můžete je zahnat na satanovu půdu, stanou se jeho nástroji a svým vlivem zničí i jiné. Anebo je můžete věrnou kázní a zbožným příkladem vést ke Kristu, aby pak ovlivnily další a tak může skrze vás mnohá duše dojít spasení. - ST 9. 2. 1882

Pěstujte dobro; potlačujte zlo - Rodiče mají spolupracovat s Bohem a vychovávat své děti v lásce a v Bázni Boží. Zanedbají-li vhodnou výchovu svých potomků, přivodí si jeho největší nelibost. Mají pečlivě střežit slova i činy maličkých, aby nepřítel nad nimi nezískal vliv. On totiž soustavně usiluje o to, aby mohl podrýt Boží úmysl. Rodiče mají na svých dětech pracovat s láskou, se zájmem a něžně. Musí v nich pěstovat všechno dobré a potlačovat všechno zlé, které se v jejich povaze vyvíjí. - MS 49 1901

Radost z dobře vykonané práce - Dítky jsou dědictvím Páně a my jsme Mu odpovědni za to, jak jeho majetek spravujeme. Největší služba, kterou mohou rodiče pro Pána vykonat je, vychovají-li své děti, aby se z nich stali křesťané. Tato práce vyžaduje trpělivou práci - je to celoživotní, důsledné a pilné úsilí. AH 269 Zanedbáme-li toto pověření, dokazujeme, že jsme nevěrní služebníci.

Rodiče mají pečovat o svoji rodinu v lásce, s vírou a modlitbou, až budou moci Hospodinu říci: „Aj, já a dítky, které mi Pán dal.“ - COL 195-196

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy